Algemene voorwaarden & AVG

ALGEMENE VOORWAARDEN INCA Techniek

 

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van datum deponering 19 augustus 2020. Zij gelden voor overeenkomsten over inkoop en verkoop; reparatie en onderhoud van scootmobielen, scooters, onderdelen en accessoires.

 

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- de scooter: alle soorten (elektrische), scootmobielen, snorfietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder motorscooter), scooters (waaronder bromscooter), al dan niet met zijspan en alle overige producten die uit naam van de ondernemer aangeboden worden;

- de in te kopen scooter: de scooter die als deel van de overeenkomst door de inkoper/ consument aan de ondernemer wordt verkocht, ook wel inruil- (brom of snor)fiets/ scooter/motorfiets genoemd;

- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte scooter, onderdelen of accessoires;

- de ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van BOVAG Fietsbedrijven/ Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven een overeenkomst sluit betreffende een nieuwe of gebruikte scooter, onderdelen of accessoires, of degene die met betrekking tot een scooter, onderdelen of accessoires een opdracht van een inkoper/consument uitvoert of laat uitvoeren;

- de inkoper: degene die een nieuwe of gebruikte scooter, onderdelen of accessoires koopt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen (Business-to-Business);

- de consument: natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die een koopovereenkomst of opdracht aangaat met betrekking tot een nieuwe of gebruikte scooter, onderdelen of accessoires (Business-to-Consumer);

- de opdracht: de met de inkoper of consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen, schadetaxaties of noodreparaties zijnde tijdelijke oplossingen in plaats van een traditionele meer permanente manier om een defect te verhelpen. Noodreparaties zijn bedoeld om de consument weer op weg te helpen;

- niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die noodzakelijk zijn om met de gekochte scooter weg te rijden. Deze kosten moeten in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte scooter zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij elke nieuwe scooter in ieder geval de btw, de recycling bijdrage, de kosten van een nul-beurt, de transportkosten naar de dealer al in de aangeduide prijs zitten verwerkt. Bij nieuwe gekentekende scooters zitten daarnaast ook nog de leges en de kosten van het kenteken al in de aangeduide prijs verwerkt en bij een nieuwe motorfiets is de prijs eveneens inclusief bpm;

- vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de inkoper of de consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de scooter te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;

- schriftelijk: in geschrift of elektronisch.

- de garantie:

 1. de garantie die door de fabrikant, importeur of ondernemer op die scooters, onderdelen en accessoires wordt gegeven;
 2. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte motorfiets/scooter/bromfiets/snorfiets of het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte fiets dat door de ondernemer kan worden verstrekt;
 3. op werkzaamheden: de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten die tussen de ondernemer en de inkoper/consument worden gesloten.

 

Artikel 3 - Algemeen

 1. Afwijkingen zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Met afwijkingen worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden bedoeld en ook het annuleren van een gesloten (koop)overeenkomst.
 2. De ondernemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 3. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen en overeenkomsten van ondernemer, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van inkoper/consument naar zijn eigen of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door ondernemer van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.
 4. Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing.

 

KOOP

Artikel 4 - Het aanbod

 1. De ondernemer doet mondeling of schriftelijk een aanbod. Het aanbod gaat vergezeld van de algemene voorwaarden.
 2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de inkoper/consument en de ondernemer. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de inkoper/consument mogelijk te maken.
 3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden product, het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden product is voor de inkoper/consument inclusief de niet-vermijdbare kosten.
 4. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen van de product, onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.
 5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
 6. De inkoper/consument moet aanvaarden binnen de door de ondernemer gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de inkoper/consument direct aanvaarden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De ondernemer legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de inkoper/consument hier een kopie van.
 2. Overeenkomsten/opdrachten van inkopers komen tot stand op het moment dat een order door de ondernemer schriftelijk is geaccepteerd, of anders wanneer de ondernemer met de uitvoering van de overeenkomst/ opdracht is begonnen.
 3. Als de ondernemer de overeenkomst of de opdracht niet schriftelijk heeft vastgelegd, dan geldt de schriftelijke bevestiging hiervan, of de afleverbon, of de factuur als bewijs. Consument of inkoper kan tegenbewijs leveren van het bestaan, of van de inhoud van de overeenkomst of opdracht.

 

Artikel 6 - De inhoud van de overeenkomst

 1. In de schriftelijk vastgelegde overeenkomst staat in ieder geval:

- de identiteit van de ondernemer zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres;

- de omschrijving van de product, onderdelen of accessoires

- de prijs en de omschrijving van de in te kopen product inclusief onderdelen of accessoires;

- de prijs van de product inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is voor de consument is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste prijs is;

- de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;

- de bij de koop van een product wel-vermijdbare kosten;

- de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de ondernemer of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde;

- de wijze van betaling;

- de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, wordt het product, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.

 1. Ondernemer vermeldt in de koopovereenkomst voor een nieuwe elektrische scooter/fiets:

- een redelijke indicatie van de vervangingskosten van de accu ten tijde van de koop

 - en een redelijke indicatie van de levensduur en actieradius van de accu ten tijde van de koop. De daadwerkelijke levensduur en actieradius van een elektrische scooter is afhankelijk van factoren zoals gewicht berijder, windsterkte, bandenspanning en het steeds tijdig en correct opladen van de accu. Met het ouder worden van de accu neemt deze actieradius merkbaar af.

 

Artikel 7 - Prijswijzigingen

 1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de ondernemer de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing door de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld. 2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen prijs, dan kan de ondernemer de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. De ondernemer brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de consument de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.
 2. Als een ondernemer heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het voordeel van de inkoper/consument doorberekenen in de prijs.
 3. Indien de ondernemer in gebreke is gesteld op grond van artikel 9, maar de gestelde termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend.
 4. Zodra de ondernemer in verzuim is dan mag geen enkele prijsverhoging worden doorberekend.

 

Artikel 8 - Het risico voor de scooter

 1. Gaat de gekochte scooter kapot of verloren voordat de scooter aan de inkoper/consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de ondernemer.
 2. Gaat de in te kopen scooter kapot of verloren voordat de inruil-scooter aan de ondernemer is geleverd dan komt dit voor rekening en risico van de inkoper/consument.

 

Artikel 9 – Levering en verzuim

 1. Bij een vaste leveringsdatum is de ondernemer in verzuim zodra die datum is verstreken.
 2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de inkoper/consument de ondernemer eerst schriftelijk in gebreke stellen (aanmanen). Dit betekent dat de ondernemer vanaf de ingebrekestelling nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de ondernemer de scooter, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de ondernemer in verzuim.
 3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de inkoper/consument nodig:

 - als ondernemer heeft laten weten niet te gaan leveren;

- als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de inkoper/consument dit heeft laten weten of omdat de scooter, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.

 

Artikel 10 – Annuleren

 1. De inkoper/consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de ondernemer niet in verzuim is.
 2. Het annuleren kan tot de gekochte scooter, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen scooter is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren.
 3. De inkoper/consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de scooter, onderdeel of accessoire zoals overeengekomen in de overeenkomst, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.
 4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de inkoper/consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de ondernemer de inkoper/consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De inkoper/consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

 

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 11 - Prijsopgave en termijn

 1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De ondernemer geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de inkoper/consument en de ondernemer hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.
 2. Is het bij benadering opgegeven reparatiebedrag hoger dan €150,- dan moet er al bij een dreigende kostenstijging van 10% contact worden gezocht.
 3. De inkoper/consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de ondernemer op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten wel worden betaald.
 4. De ondernemer meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. De ondernemer vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn.

 

Artikel 12 - De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

 

Artikel 13 - Stallingskosten

 1. Als de consument de scooter niet binnen twee weken ophaalt nadat hij bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de ondernemer een vergoeding voor stallingkosten in rekening brengen
 2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de ondernemer in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de ondernemer een redelijke vergoeding rekenen.

 

Artikel 14 - Retentierecht

 1. De ondernemer kan retentierecht uitoefenen op de scooter, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat de ondernemer de scooter, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.
 2. De ondernemer kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Tweewielers genoemd in artikel 24, of bij de rechter, tenzij de consument voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in het depot bij de Geschillencommissie.

 

Artikel 15 - Vervangen onderdelen

 1. Als een inkoper/consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit.
 2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de ondernemer en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de ondernemer weigeren de onderdelen af te geven.
 3. Als de inkoper/consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de ondernemer, zonder dat de consument een vergoeding hiervoor krijgt.

 

Artikel 16 - Schadetaxatie

Indien de reparateur in opdracht van opdrachtgever een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd.

 

GARANTIE

Artikel 17 - Garantie op gekochte scooters en onderdelen/accessoires

 1. Inkoper/Consument heeft -behalve garantie- ook wettelijke rechten, omdat hij als inkoper/consument gekocht heeft. Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). Ondernemer staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. Op nieuwe scooters product en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie. Daarnaast heeft een inkoper/consument nog wel zijn wettelijke rechten.
 3. Op gebruikte product verleent de ondernemer minimaal zes maanden BOVAG Garantie, tenzij de inkoper/consument uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie. Er moet wel sprake zijn van bepaalde minimum aankoopbedragen, zie lid 4.
 4. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit BOVAG Garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de garantie op gebruikte scooters, tenzij de inkoper/consument aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.

 

Artikel 18 – BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie op scooter, onderdeel, accessoire

 1. Op grond van de wet rond conformiteit staat de ondernemer ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 2. De ondernemer garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en bij fietsen/ snorfietsen/scooters/bromfietsen, onderdelen of accessoires gedurende drie maanden na het afleveren van deze gerepareerde of onderhouden tweewieler, onderdeel, of accessoire dat de opdrachten goed zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten goed heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt. Bij motorfietsen, onderdelen of accessoires garandeert de ondernemer hetzelfde, maar dan gedurende zes maanden.
 3. Er zijn uitzonderingen mogelijk waardoor de garantie niet geldt:
 4. Gaat het om (niet bovenmatige) slijtage bv. aan banden of aan tandwielen, of om defecten vanwege verkeerd onderhoud dat bijvoorbeeld niet volgens de fabrieksvoorschriften is gedaan dat niet door (of namens ondernemer) is verricht, dan geldt deze garantie niet.
 5. Deze garantie geldt ook niet wanneer de inkoper/consument zelf materialen, onderdelen of accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door de ondernemer. Deze garantie geldt ook niet als de inkoper/consument het gebruik van een bepaald materiaal/ onderdeel/accessoires dat de ondernemer anders niet zou hebben gebruikt heeft geëist. Wanneer de inkoper/consument van de ondernemer bepaalde methodes om werkzaamheden uit te voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de inkoper/consument geëiste uitvoering afwijkt van de methode die de ondernemer anders had willen volgen. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen, accessoires, of werkmethodes komen dan ook voor rekening en risico van de inkoper/consument, tenzij de ondernemer in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.
 6. Verzoekt de inkoper/consument de ondernemer om een noodreparatie aan de scooter, onderdeel of accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven.
 7. Inkoper/Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden product, onderdeel of accessoire. Laat inkoper/consument dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden redelijk is) tot gevolg kunnen hebben dat de inkoper/consument niet langer met succes een beroep op garantie kan doen.
 8. Wanneer de ondernemer geen kans van de inkoper/consument krijgt om problemen aan de door hem gerepareerde of onderhouden scooter, onderdelen of accessoires zelf op te lossen, kan de inkoper/consument ook geen beroep op garantie doen. Tenzij de situatie in lid 4 zich voordoet.
 9. Wanneer een derde werk aan de door de ondernemer gerepareerde of onderhouden scooter, onderdeel of accessoire uitvoert, kan de inkoper/consument - tenzij de situatie uit lid 4 zich voordoet- geen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden. De inkoper/consument heeft echter wél een beroep op garantie wanneer werk van een derde niets te maken heeft met het werk dat de ondernemer al eerder op deze tweewieler, dit onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten uitvoeren.
 10. Een uitzondering op lid 3 sub e en f kan zich voordoen als er direct noodzaak tot herstel van de herstelde of onderhouden scooter is. De noodsituatie moet zich dan wel op een locatie voordoen, die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van de ondernemer. Inkoper/Consument moet deze noodzaak ook aan kunnen tonen. Dit kan de inkoper/consument doen met gegevens van het andere bedrijf of met de kapotte scooteronderdelen. Wordt binnen de landsgrenzen van Nederland door een ander bedrijf hersteld, dan moet dit bedrijf lid zijn van BOVAG, tenzij er geen BOVAG lid in de buurt is en inkoper/consument en ondernemer hebben afgesproken dat deze eis kon worden losgelaten. Treedt de noodsituatie op buiten de landsgrenzen van Nederland en is de scooter door een in het buitenland gevestigd derde bedrijf hersteld, dan worden de kosten van deze buitenlandse derde vergoed tot maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de ondernemer geldt.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 19 - Betaling

 1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van ondernemer. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de scooter, onderdeel of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
 2. Ondernemer en inkoper/consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt er geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn één maand.
 3. De inkoper/consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de ondernemer na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de inkoper/consument de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
 4. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 5. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de inkoper/consument worden afgeweken.

 

Artikel 20 - Eigendomsvoorbehoud op een tweewieler

De aan de inkoper/consument geleverde scooter blijft eigendom van de ondernemer tot de inkoper/consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de inkoper/consument alles heeft betaald, moet hij een verzekering afsluiten tegen geheel of gedeeltelijk verlies (casco dekking scooter). Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud op de scooter laten uitvoeren. Inkoper/Consument dient de gemotoriseerde scooter minimaal WA te verzekeren. Inkoper/Consument is als houder en berijder van de scooter aansprakelijk.

 

Artikel 21 - Op afstand/buiten verkoopruimte

Inkoper/Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW. Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten verkoopruimtes is gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in afwijking op deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 22 - Afwijkingen

Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben. Afwijkingen van het BOVAG Garantiebewijs en van de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie zijn ongeldig.

 

Artikel 23 - Bemiddelingsregeling

 1. Een inkoper/consument die klachten heeft over de verkoop van een gebruikte scooter of over de uitvoering van de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie moet daarmee eerst naar de ondernemer gaan.
 2. Als blijkt dat de consument niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling door de ondernemer geldt het volgende: de consument kan een geschil binnen zes weken na het ontstaan voorleggen aan BOVAG Bemiddeling. De bemiddelingspoging zal gaan volgens een reglement dat partijen vooraf hebben gekregen. Het adres van BOVAG Bemiddeling is: Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. Telnr. 030 65 95 395. Deze bemiddelingsregeling is op klachten over de verkoop van een gebruikte scooter van toepassing.

De consument moet alleen aanspraak kunnen maken op BOVAG Garantie zoals bedoeld in artikel 17. De consument kan er natuurlijk ook voor kiezen de klacht aan de geschillencommissie voor te leggen. Als consument wel een beroep kan doen op een door de fabrikant of importeur op een nieuwe scooter, onderdelen of accessoires afgegeven garantie, is een beroep op BOVAG bemiddeling niet mogelijk.

 

Artikel 24 - Geschillenregeling

 1. Als er een geschil is over de manier waarop de opdracht of de overeenkomst tot stand is gekomen of is uitgevoerd, kan de inkoper/consument of de ondernemer het voorleggen aan de Geschillencommissie Tweewielers. Adres: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Borderwijklaan 46 2591 XR te Den Haag). Consument kan er op dat moment ook voor kiezen om met zijn geschil naar de rechter te gaan.
 2. Deze geschillenregeling geldt alleen bij geschillen tussen inkoper/consumenten en leden van BOVAG Fietsbedrijven/Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven. Zij geldt ook alleen bij:
 3. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe scooter, onderdeel of accessoire. Dit tenzij door de consument wordt geklaagd op basis van een door de fabrikant of importeur van de scooter, onderdeel of accessoire afgegeven garantie;
 4. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte scooter waarbij de consument niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie.
 5. de overeenkomst waarop de in artikel 18 van deze algemene voorwaarden genoemde BOVAG-reparatie-en onderhoudsgarantie van toepassing is.
 6. Het geschil moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de consument bij de ondernemer schriftelijk heeft geklaagd bij de Geschillencommissie Tweewielers aanhangig worden gemaakt. Is deze keuze voor de geschillencommissie eenmaal gemaakt, dan kan de consument vervolgens alleen nog naar de rechter toe, nadat de geschillencommissie zich eventueel onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart, of om een door de geschillencommissie gemaakt bindend advies tijdig door de rechter marginaal te laten toetsen. Het inschakelen kan schriftelijk gebeuren, of in een andere door de Geschillencommissie Tweewielers te bepalen vorm. Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door de ondernemer en/of via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling niet succesvol is geweest.
 7. De Geschillencommissie Tweewielers doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Dit gebeurt volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van deze afspraken tussen consument en het BOVAG lid.
 8. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Tweewielers moet de consument een vergoeding betalen.
 9. Een uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers kan niet meer door een rechter aangetast worden als er meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en er geen beroep op de gewone rechter is gedaan.

 

Artikel 25 - Nakomingsgarantie

BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de geschillencommissie door de ondernemer die bij BOVAG is aangesloten. Dat is echter niet het geval als de ondernemer besluit het bindend advies binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter voor te leggen en de rechter het bindend advies onverbindend verklaart en tegen het vonnis niet meer opgekomen kan worden. De garantstelling geldt tot €450,- en onder de voorwaarde dat de inkoper/consument zijn vordering op de ondernemer aan BOVAG overdraagt. Bij bedragen groter dan €450,- zal BOVAG voor het meerdere proberen de ondernemer via de rechter tot betaling te bewegen. Lukt dat, dan wordt het geïncasseerde boven €450,- aan de consument overgedragen. BOVAG verschaft geen nakomingsgarantie als er sprake is van één van deze situaties, voordat de inkoper/consument heeft voldaan aan bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting) die nodig zijn voor het in behandeling nemen van het geschil. Het gaat om de situatie van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de ondernemer. Bepalend voor de laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan BOVAG aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. BOVAG keert wel een bedrag tot maximaal €450,- per geschil uit als het faillissement of de surseance is uitgesproken of de ondernemer haar bedrijf heeft beëindigd nadat de inkoper/consument heeft voldaan aan de innamevereisten.

 

 

Artikel 26 - Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de consument die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden door de ondernemer verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan de ondernemer:

- de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de consument nakomen;

- de consument optimale service verlenen;

- hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de consument bij de ondernemer aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

Artikel 27 – Vindplaats en Rechtskeuze

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 4. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

 

AVG bij INCA Techniek [Privacyverklaring]

 

INCA Techniek is producent van enkele unieke producten in Nederland. Deze producten worden veelal op maat gemaakt naar de wensen van de klant. Om aan deze wensen te kunnen voldoen doet INCA Techniek vaak samen met haar partners uit de zorg passingen/testritten bij de klant aan huis. Hier begint de eerste registratie van gegevens bij INCA Techniek. Alle gegevens worden met de grootste zorg behandeld door middel van versleutelde mail en wachtwoordbeleid op de systemen waarmee gewerkt wordt.

 

 

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

 

INCA Techniek registreert van zowel de dealers uit de zorg als van haar cliënten, maar ook van INCA Techniek haar eigen particulieren klanten, alle benodigde NAW gegevens. Deze zijn: (bedrijfs-)naam, straatnaam+huisnummer, postcode+woonplaats, telefoonnummers, mailadres, framenummer, type voertuig.

Deze gegevens zijn nodig om het traject van passing/proefrit tot uitlevering van het bestelde product te kunnen uitvoeren. INCA techniek is ook wettelijk verplicht om deze gegevens bij te houden om aan haar Recallverplichting te kunnen voldoen.

Recallverplichting is in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG(2007/47/EEG), waarbij de procedures zijn gevolgd die worden beschreven in de Richtlijn Medische Hulpmiddelen bijlage: “7, respectievelijk onderdeel 7 van het

Nederlandse besluit 243 (Besluit Medische Hulpmiddelen) voor klasse 1 medische hulpmiddelen”. Tevens VERORDENING (EU) 2017/745 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad

 

 

Waarom voldoen wij aan de beginselen van verwerken van persoonsgegevens?

 

INCA Techniek heeft er geen belang bij om meer gegevens te bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering en levering van een opdracht of een product. Hiermee voldoet INCA Techniek aan de regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

Alleen medewerkers van INCA Techniek hebben naar functie toegang tot de persoonsgegevens. Alle data staat opgeslagen op een server waarbij meerdere wachtwoorden nodig zijn om bij de gegevens te kunnen komen. De periodieke back-ups worden in beveiligde kluizen bewaard.

 

 

Wat kunt u verwachten?

 

 • U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen en te ontvangen.
 • U heeft het recht om het registreren van uw persoonsgegevens door INCA Techniek stop te zetten.
 • U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen als INCA Techniek naar uw mening niet juist met uw persoonsgegevens om gaat.
 • INCA Techniek uw gegevens met het oog op haar Recallverplichting digitaal bewaard totdat u verzoekt dit te verwijderen.
 • INCA Techniek alle papieren dossiers volgens de Belastingwetgeving 7 jaar bewaard.

 

INCA Techniek maakt gebruik van een privacybeleid die bovenstaande borgt.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »